Przejdź do treści

STATUT
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W CISNEJ

znowelizowany uchwałą
Rady Gminy w Cisnej
Nr XLV/271/2006 z dnia 29 września 2006r; w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Gminne Centrum Kultury zwane dalej GCKiE działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. Z 1997 nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami.)
 2. Ustawy z dnia 25 październik 1991 r. ; o organizowaniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr. 13 poz.123 z późniejszymi zmianami.)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ; o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ. u. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późniejszymi zmianami.)
 4. Uchwała nr 27/2006 Rady gminy Cisna z dnia 29.09.2006 sprawie zmian w statucie gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
 5. Niniejszego statutu.

§2

Siedzibą GCKiE jest budynek komunalny nr 23 w miejscowości Cisna, terenem działania jest obszar Gminy Cisna, a w skład GCKiE wchodzą;

 1. Ośrodek Kultury
 2. Biblioteka Publiczna w Cisnej
 3. Gminne Centrum Informacji Turystycznej

§3

GCKiE jest samorządowa instytucją kultury, a jej założycielem jest Gmina Cisna, nadzór nad działalnością GCKiE sprawuje Wójt Gminy Cisna, z wyłączeniem spraw ustawowo zastrzeżonych dla ministra właściwe d/s Kultury . Nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

§4

GCKiE posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Posiada własny, wyodrębniony majątek ruchomy.

II
CELE, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§7

Cele i przedmiot działalności GCKiE;

 1. Działalność kulturalna, oświatowa, ekologiczna i informacyjno - promocyjna.
 2. Dbałość o zachowanie tradycji i kultury terenu Gminy Cisna.
 3. Krzewienie postaw aktywnego udziału w kulturze i tradycji, wśród mieszkańców Gminy Cisna poprze udostępnianie zdobyczy kultury narodowej i regionalnej, rozwijanie talentów i zainteresowań, współprace ze środowiskami twórczymi oraz ościennymi ośrodkami kultury.
 4. Zapewnianie alternatywy spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, poprzez działalność  kulturalno-oświatową.
 5. Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców, a także postaw zdrowego stylu życia, aktywności sportowo- rekreacyjnej i kultury fizycznej człowieka.
 6. Promocja czytelnictwa, zdobywania wiedzy książkowej, a także korzystania ze zdobyczy techniki internetowej i medialnej.
 7. Gromadzenie dóbr zdobyczy kultury lokalnej i ich upowszechnianie.
 8. Działalność informacyjno-promocyjna w zakresie turystyki i ekologii.

§8

Zakres działalności GCKiE

a.
Do zadań ośrodka kultury należą:

 1. Organizowanie życia kulturalnego Gminy Cisna poprzez: wystawy , przedstawienia, imprezy  kulturalne, warsztaty sztuki i rękodzieła artystycznego, spotkania poetyckie itp.
 2. Skupianie wokół GCKiE osób związanych z kulturą i sztuka, lokalnych twórców, działaczy i miłośników kultury, pomoc w promocji ich pracy i organizowaniu jak najszerszego dostępu do zdobyczy kultury lokalnej.
 3. Prowadzenie zajęć kulturalnych, rekreacyjno- sportowych i tematycznych dla mieszkańców, dających alternatywę spędzenia wolnego czasu, rozwijających zdolności i zainteresowania jednostek, a także odciągania szczególnie dzieci i młodzieży od patologii społecznych.
 4. Inicjowanie powstania grup tanecznych, wokalnych czy teatralnych na terenie Gminy, pomoc i nadzór nad ich działalnością.
 5. Współpraca z instytucjami kultury krajowymi i zagranicznymi oraz z organizacjami społecznymi.
 6. Współpraca z lokalnymi Parafiami Rzymskokatolickimi oraz innymi organizacjami katolickimi i prawosławnymi
 7. Opieka nad reliktami kultury lokalnej.
 8. Współpraca z samorządem lokalnym, powiatowym i wojewódzkim w zakresie rozwoju kultury i tradycji regionu.
 9. Współpraca z mediami i bieżące informowanie społeczności lokalnej o ofercie kulturalnej GCKiE.
 10. Wsparcie dla lokalnych animatorów artystycznych, współpraca i pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych na terenie gminy, organizowanych przez podmioty społeczne czy osoby prywatne.
 11. Zdobywanie środków finansowych na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKiE poprzez  konkursy grantowe, programy pomocowe i konkursy artystyczne.

b.
Do zadań Biblioteki Publicznej w Cisnej należy:

 1. Gromadzenie, przechowanie, konserwowanie i udostępnianie księgozbioru oraz programów  medialnych i prasy.
 2. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej na zasadach określonych w ustawie.
 3. Popularyzacja i promocja czytelnictwa.
 4. Opracowywanie programów rozwoju czytelnictwa, na podstawie prowadzonych statystyk   biblioteki.
 5. Organizacja działań oświatowych wpływających na wzrost czytelnictwa 'wśród dzieci i młodzieży.
 6. Organizacja konkursów czytelniczych.
 7. Prowadzenie programu Ikonk@.
 8. Współpraca w zakresie oświaty i czytelnictwa z lokalnymi szkołami i samorządem.
 9. Współpraca z Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz okolicznymi bibliotekami.
 10. Dbałość o pozyskanie środków na uzupełnienie księgozbioru nowościami wydawniczymi, dla poszczególnych grup czytelników.
 11. Miła i kompetentna obsługa czytelników.
 12. Organizacja kiermaszy dobrej książki i akcji promocyjnych nowości wydawnicze.

c.
Do zakresu zadań Gminnego Centrum Informacji Turystycznej należy:

 1. Kompleksowe gromadzenie baz danych dotyczących turystyki Gmina Cisna i rzetelne  przekazywanie ich odbiorcy.
 2. Współpraca z lokalnymi gestorami bazy noclegowo- gastronomicznej, atrakcji turystycznych, samorządem terytorialnym oraz mediami.
 3. prowadzenie statystyki turystycznej gminy.
 4. Współpraca z ogólnopolskimi i regionalnymi instytucjami turystycznymi.
 5. Prowadzenie internetowej bazy turystycznej Gminy Cisna.
 6. Pełna i szeroka promocja Gminy Cisna, atrakcji turystycznych, zdobyczy kultury i tradycji oraz ekologicznego wypoczynku, mająca na celu wsparcie rozwoju turystyki w gminie i całym regionie.
 7. Prowadzenie działań proekologicznych, krzewienie właściwych postaw wśród turystów mających na celu zachowanie dóbr przyrodniczych regionu w niezmienionym stanie, jako największej atrakcji turystycznej.
 8. Współpraca w ramach działań ekologicznych z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym oraz Parkami Krajobrazowymi.
 9. Organizacja imprez promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych w celu kreowania zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu oraz aktywności fizyczne i społecznej.
 10. Organizacja akcji i konkursów ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtujących właściwą postawę wobec przyrody.
 11. Popularyzacja wiedzy o własnym regionie, a także propagowanie właściwej postaw wobec otaczającej nas przyrody wśród mieszkańców gminy Cisna.
 12. Pomoc w organizowaniu i promocji imprez turystycznych, sportowych czy rekreacyjnych ukierunkowanych na krzewienie ekologicznego stylu życia i aktywnego wypoczynku, organizowanych przez podmioty prywatne czy tez organizacje społeczne na terenie Gminy  Cisna.

 

III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§9

Dyrektora centrum powołuje i odwołuje Wójt Gminy Cisna, a opiniuje Komisja właściwa d/s kultury, turystyki i sportu Rady Gminy Cisna, a kandydat wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Cisna.

§10

Dyrektor GCKiE prowadzi samodzielną politykę kadrową instytucji tj.: zatrudnia awansuje i zwalnia pracowników, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych zakładu.

§11

Szczegółowa strukturę GCKiE określa regulamin wewnętrzny instytucji, nadany przez Dyrektora  przy zasięgnięciu opinii Komisji d/s Kultury Rady Gminy Cisna.

§12

GCKiE zatrudnia pracowników z wykształceniem odpowiednim do zajmowanych stanowisk, na podstawie umów o pracę zgodnie z przepisami ustaw cytowanych w §1. Na umowach cywilnych mogą być czasowo zatrudniani specjaliści do prowadzenie zajęć warsztatowych czy specjalistycznych, okresowych.

§13

Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

 • bieżące zarządzanie GCKiE i współpraca z samorządem Lokalnym oraz instytucjami kultury
 • dbanie o realizacje celów i zadań statutowych GCKiE  
 • nadzór nad pracownikami GCKiE  
 • Reprezentowanie GCKIE na zewnątrz  
 • realizacja rocznego programu pracy GCKiE i racjonalna gospodarka finansowa w ramach rocznego budżetu.
 • Zarządzanie i dbałość o majątek GCKiE oraz nadzór nad powierzoną dla potrzeb funkcjonowania instytucji, nieruchomością komunalną stanowiąca siedzibę GCKiE.
 • Prowadzenie polityki kadrowej GCKiE oraz wydawanie zarządzeń i nadawanie regulaminów pracy jednostek podległych.
 • Sporządzanie corocznego sprawozdanie z działalności GCKiE  
 • Dbanie o pozyskiwanie środków dodatkowych na poszerzenie oferty programowej GCKiE z konkursów grantowych, dotacji ministerialnych i darowizn.
 • Dokonywanie czynności prawnych w imieniu GCKiE w zakresie udzielonego pełnomocnictwa

Do podstawowych obowiązków pracowników GCKiE:

 • rzetelne wykonywanie zadań określonych w zakresie czynności danego stanowiska pracy oraz bieżących poleceń dyrektora jednostki.
 • dbanie o swoje miejsce pracy i powierzony majątek GCKiE
 • współpraca przy organizacji imprez kulturalnych z innymi pracownikami i dyrektorem GCKiE
 • dbanie o wizerunek i realizacje celów statutowych GCKiE.

IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§15

GCKiE prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, na zasadach określonych dla prowadzenia samorządowych instytucji kulturalnych, realizując zadania statutowe w oparciu o dotację z budżetu założyciela -czyli Gminy Cisna.

§16

Podstawą gospodarki finansowej GCKiE jest plan finansowy opracowany przez Dyrektora, w oparciu o dotację samorządowa i środki z dotacji ministerialnych i konkursów grantowych oraz darowizn i wsparcia od organizacji społecznych. Dochody w całości są przeznaczane na działalność statutowa GCKIE.

§17

GCKiE może prowadzić działalność dochodową na podstawie odrębnych przepisów. Dochód z prowadzonej działalności zasili budżet jednostki i zostanie wykorzystany na cele statutowe GCKiE.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

Statut nadaje i zmienia Rada Gminy w Cisnej na mocy stosownej uchwały. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Gminy Cisna.