Przejdź do treści

Program działania Gminnego Centrum Kultury i Ekologii

Cele priorytetowe konieczne do dalszego rozwoju placówki:

  1. Wypromowanie marki GCKiE jako Kolebki Kulturalnej Bieszczadów – rozpoznawalnej, otwartej na wspólne działania i wyznaczającej nowy trend wśród instytucji kulturalnych w regionie. Środki:  stworzenie czytelnej i przyjaznej dla odwiedzającego strony internetowej ośrodka składającej się m.in.: z łatwo dostępnych umieszczonych tam danych instytucji zawierających adres, wizję, ofertę, statut oraz adresy mailowe wszystkich wymienionych z imienia i nazwiska pracowników Centrum, z prowadzonego przez wolontariuszy blogu oraz moderowanego przez nich forum lokalnej wymiany pomysłów (zysk poboczny: integracja i uspołecznienie młodzieży o zdolnościach informatycznych)  zaprojektowanie charakterystycznego i rozpoznawalnego loga, identyfikacji wizualnej oraz rozpoznawalnego sloganu dla instytucji (ogłoszenie konkursu wśród lokalnych artystów i młodzieży, wybór znaku w głosowaniu mieszkańców) Efekt: powszechna wiedza na temat działań ośrodka. Poszerzenie aktywności potencjalnego odbiorcy kultury. Pozyskanie nowych twórców, organizatorów i sponsorów do współpracy z instytucją. Utożsamienie się społeczności w tworzeniu wspólnego domu kultury.
  2. Dysponowanie kompetentną „kadrą dla kultury” – pracownicy i współpracownicy - nadążającą za zmianami kultury środowisk lokalnych jak i nowych trendów w edukacji z uwzględnieniem korzystania z zasobów dostępnych bezpłatnie zdigitalizowanych dóbr kultury. Środki:  szkolenie pracowników ośrodka korzystając z pomocy instytucji takich, jak: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Narodowe Centrum Kultury czy Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Efekt: Pracownicy nie są kojarzeni z urzędnikami, ale z inicjatorami sąsiedzkich relacji z mieszkańcami budującymi zaufanie do placówki.
  3. Rzetelna diagnoza potrzeb kulturalnych i potencjału twórczego środowiska lokalnego. Środki:  inicjowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych, rozmów i dyskusji z mieszkańcami, przyglądanie się ich potrzebom, analizowanie sukcesów frekwencyjnych jak i zainteresowań indywidualnych do rozwoju jednostek, badania potrzeb na zasadzie anonimowej ankiety (np. co lubię, czego mi brakuje, jakie mam zdolności, hobby artystyczne lub też ktoś z mojej rodziny) – ankieta przeprowadzana przez wolontariuszy. Efekt: Stworzenie, dzięki uzyskanej wiedzy o potrzebach, szczegółowego programu działania i rozwoju Centrum.
  4. Pozyskanie przez Centrum partnerów do działalności. Środki:  inicjowanie współpracy ze środowiskami twórczymi oraz lokalnymi artystami,  pozyskanie wolontariuszy (uwaga! wolontariusze w swojej pracy muszą mieć poczucie współtworzenia, ale też jednocześnie własnego rozwoju)  stworzenie w Centrum miejsca spotkań – propozycja, o ile nie istnieje: założenie kawiarni (dodatkowe profity: dochody z działalności zasilają budżet instytucji – pulę na projekty) Efekt: potencjał ludzki pozwalający na organizację dużych i wielu imprez kulturalnych, współdziałanie oraz życzliwość pomocna przy realizacji celów. Efekt współdziałania z trzecim sektorem: stworzenie szczegółowego planu rozwoju i działania Centrum, pomoc merytoryczna, inspirujące „burze mózgów”, współorganizacja wydarzeń, możliwość składania wspólnych wniosków o dotacje z zakresu kultury, a co za tym idzie dodatkowe dotacje na projekty kulturalne.

Kierunki rozwoju:

  1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
  2. Zwiększenie kompetencji kulturowych mieszkańców.
  3. Bezpłatny dostęp dla mieszkańców do kultury w GCKiE.
  4. Szeroka oferta kulturalna, dobrze wypromowana dzięki współpracy Centrum ze środowiskami twórczymi i organizacjami pozarządowymi.
  5. Współpraca z sołtysami, placówkami publicznymi gminy i powiatu.
  6. Współpraca z powiatem leskim i bieszczadzkim w zakresie wspólnych działań w sferze kulturalnej oraz promocji regionu.

GCKiE